Vedtægter for KulturHub Odder

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 21. januar 2021

§ 1 Foreningens navn

KulturHub Odder

§ 3 Foreningens formål
 1. Foreningens formål er at udvikle og  arrangere en bred vifte af folkeoplysende, kulturelle aktiviteter i Odder Kommune for borgere i og uden for kommunen. 

 2. Foreningens formål er at samarbejde med andre aktører.

§ 4 Medlemskab
 1. Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når kontingentet er betalt. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.

 2. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.

§ 5 Generalforsamling
 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed

 2. Bestyrelsen indkalder med minimum 1 måneds varsel alle medlemmer til den årlige generalforsamling. Generalforsamling afholdes inden udgangen af marts 

 3. Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før og endelig dagsorden med bilag offentliggøres 8 dage før.

 4. Alle medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret. Forældre til medlemmer under 16 år, har en stemme pr. barn.

 5. Alle, der er fyldt 16 år, kan vælges til bestyrelsen – dog skal formand og kasserer være fyldt 18 år

 6. Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg.

 7. Generalforsamlingens dagsorden

 1. Valg af dirigent og stemmetællere

 2. Bestyrelsens beretning

 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 

 4. Fremlæggelse af budget 

 5. Indkomne forslag

 6. Forslag til handlingsplan 

 7. Valg af bestyrelse 

 8. Valg af suppleant

 9. Valg af revisor

 10. Evt.

Indkaldelsen til ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelse af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.

§ 7 Bestyrelsen
 1. Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.

 2. Bestyrelsen består af 3 medlemmer, der efter generalforsamlingen fordeler posterne mellem sig, med minimum en formand og en kasserer. Bestyrelsen kan supplere sig i tilfælde af manglende medlemmer.

 3. Bestyrelsen vælges for 2 år. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. Der vælges 1 medlem i lige år og 2 medlemmer i ulige år. 

 4. Der vælges en suppleant til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden, indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny. Suppleanten vælges for 1 år og kan genvælges.

 5. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov

§ 8 Regnskab/Økonomi
 1. Regnskabsåret er kalenderåret (regnskabsperioden er 1/1 - 31/12) 

 2. Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status.

 3. Kassereren udarbejder budget for det kommende år

 4. Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor. 

 5. Der vælges 1 revisor og vedkommende kan genvælges. Revisor vælges for 1 år.

§ 9 Aftaleret
 1. Det er formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere aftaleretten til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper. Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen underskrive aftalen.

 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 10 Opløsning af foreningen
 1. Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på hver af de to generalforsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum.

 2. I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på den opløsende generalforsamling